قوانین و ساعت کار کتابخانه قوانین و ساعت کار کتابخانه

ساعت کاری کتابخانه از ساعت 7/30 تا ساعت 15 روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد.