کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد

تماس با ما

شماره تلفن ساختمان غفاری: ۵۷۲۲۹۷۰۱-۵۷۲۲۹۷۰۲-۵۷۲۲۹۷۰۳-۵۷۲۲۹۸۰۲-۵۷۲۲۵۰۲۴-۰۵۱

ساختمان غفاری کتابخانه مرکزی سرکار خانم صلاحی
سرکار خانم اسماعیل زاده
داخلی ۲۳۴

ارتباط با مدیر کتابخانه مرکزی: